תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נכנס לתוקף בשנת 2012 ונועד כדי לאפשר להפקיד כסף פנוי אל קופות הגמל מחשבון העו"ש, הפק"מים ותיקי ההשקעות ולקבל הטבות מס.

בחלקו מתייחס תיקון 190 להטבות בעת מיסוי קצבאות והיוון שלהן. בהקשר של הפקדות לקופות חיסכון שונות, הוא מאפשר להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך אותם אחרי גיל 60 בשתי אפשרויות:

כקצבה חודשית

בפטור ממס לכל החיים.

משיכה חד פעמית

(היוון קצבה מוכרת) בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי הנהוג על השקעות בני"ע.

למי זה מתאים

ניתן למשוך את קופת הגמל לפי תיקון 190 כסכום חד פעמי בהתקיים התנאים הבאים:

חשוב לדעת! על מנת לפדות את הכספים יש לעמוד בכל התנאים יחדיו.